Jakie wymogi stawiane są na przewóz osób?

Przewóz osób podlega szczególnym restrykcjom, w końcu chodzi życie i zdrowie ludzi. Osoby działające w branży transportowej muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje. Wymagane jest posiadanie jednego z następujących rodzajów praw jazdy C, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E. 

Trzeba podkreślić, że każdy wypadek drogowy, w którym ucierpią pasażerowie może być pretekstem do domagania się odszkodowania od przewoźnika i naraża firmę transportową na wystąpienie dużych strat w procesach odszkodowawczych z koncernami ubezpieczeniowymi. Firmy ubezpieczeniowe wypłacają odszkodowania pasażerom, a następnie domagają się pokrycia kosztów przez przewoźnika. Wszystkie wymagania które trzeba spełni aby móc prowadzić przewóz osób zawarte są w ustawie o transporcie drogowym oraz ustawie „Prawo o ruchu drogowym”. Kierujący środkiem przewozowym, np.: autobusem lub minibusem oprócz wymienionych powyżej kategorii praw jazdy musi posiadać również orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy. Niezbędne jest zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami, dla których wymagana jest określona kategoria prawa jazdy. Kierowca musi przejść badania psychologiczne i uzyskać orzeczenie psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierującego pojazdem komunikacyjnym służącym do przewożenia pasażerów. Jest rzeczą oczywistą, że osoba składająca dokumenty aplikacyjne na stanowisko kierowcy nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko: bezpieczeństwu w ruchu lądowym, mieniu, dokumentom, ochronie środowiska.

Inaczej mówiąc kierowca nie może być skazany za kradzież, spowodowanie wypadku samochodowego, fałszowanie dokumentacji, wywóz nieczystości do lasu lub zbiornika wodnego. Kierowcy przechodzą obowiązkowe szkolenia okresowe, co 5 lat. Dotyczy to także osób zajmujących się przewozem rzeczy. Po zakończeniu szkolenia należy wykonać badania lekarskie i psychologiczne, nieważne, czy poprzednie badania są jeszcze ważne.